😢 दुःखी स्टेटस मराठी | Sad status Marathi | Alone status Marathi | dhoka status Marathi

 

Sad status in Marathi / दुःखी स्टेटस मराठी.😢

Sad status in Marathi 
Best Sad-alone status for whatsapp, facebook instagram/ दुःखी /उदास स्टेटस मराठी.😑

Best Sad-alone status for whatsapp, facebook instagram
जिथं वाटेल की आपल्यामुळे
कोणाला त्रास होत आहे
तिथून निघून आलेलं चांगलं आहे.

निघून जाईन सगळ्यांच्या
आयुष्यातून एक तुटणाऱ्या
ताऱ्या सारखा तसं पण
एक तारा कमी झाल्याने
आभाळ काय रिकामा होत नाही.

"ती व्यक्ती तुझ्या आयुष्यात
नाही येणार परत विसरून जा..!"
हे सांगायला खूप सोपं वाटतं..
पण खरं काय ते स्वतःवर वेळ आल्याशिवाय
कधीच नाही समजत.

जर तुम्ही कोणाला फसवण्यात
यशस्वी झालात तर हे नका समजू
की ती व्यक्ती मूर्ख होती,
फक्त तुमच्यावर त्या व्यक्तीचा
खूप विश्वास होता...
Best Sad-alone status for whatsapp, facebook instagramकधी कधी मनात नसताना सुद्धा अश्या
व्यक्तीपासून आपल्याला दूर जावं
लागतं ज्या व्यक्तीसोबत
आख्ख आयुष्य घालवण्याची आपली
इच्छा असते.

हल्ली नातीही Job सारखी
झालीत चांगली Offer आली की
लोक सोडून जातात.

शेवटी चूक माझीच होती
काही दिवस ती हसून काय बोलली
मी त्यालाच प्रेम समजून बसलो.
पण खरच खूप प्रेम केल होत ग तुझ्यावर..!

आज ते लोक सुद्धा अनोळखी झालेत..
जे भेटल्यावर कधी वाटलं होतं की
हे आयुष्यभर आपल्या सोबत राहतील.

कामाच tention असलेल बरं
असत
कारण त्या tention मध्ये
कोणाची आठवण येत नाही.

आयुष्यात
एकतरी व्यक्ती अशी असावी
जिथे आपण हक्काने बोलू शकतो
नाहीतर
मनातल्या feelings post मध्ये टाकून व्यक्त
कराव्या लागतात.

माणूस तेव्हाच जास्त
तुटलेला असतो जेव्हा
त्याला एकटयात बसून रडायचं असतं.

त्यांच्यासाठी काय रोना धोना जे दहा
ठिकाणी तोंड मारून
म्हणतात Ayee मेला Babu शोना.

सगळेच मतलबी झालेत ज्याला वेळ
देतो ते कदर करत
नाहीत आणि ज्यांची कदर करतो ते
वेळ देत नाहीत.

ज्या situation ला आज
face करत आहे
i wish कि तुझ्याही आयुष्यात
अशी situation येवो.

चुका दाखवून दिल्यापेक्षा शांत बसलेलंच
बरं असतं,
आपल्या असल्याने किंव्हा नसल्याने
समोरच्या व्यक्तीला काही फरक पडत
नसेल तर चूक दाखवून देण्यात काही अर्थ
नसतो...
Best Sad-alone status for whatsapp, facebook instagramनातं विणायला अख्खं आयुष्य
लागतं पण ते तुटण्यासाठी 1 सेकंद
पुरेसा असतो..

कितीही जवळची व्यक्ती
असूद्या एक ना एक दिवस
ती आपल्याला नक्की
कंटाळून जाते.

ज्यांना आपल्या भावना
समजतच नाहीत,
त्यांच्याशी बोलुन तरी
काय फायदा..

Alone status Marathi / एकटेपणावर स्टेटस मराठी.🚶

Alone status Marathi
एकटं राहीची सवय नाही ये
पण लांब झालो ये त्या लोकांपासून
ज्यांना माझी कदर नाही.

तुझ्याशी बोलल्या शिवाय माझा
Mood ठीक होत नाही,
असं बोलणारी ती आज मला
Block करून खुश आहे..

एक सांगु जेव्हा पण मला तुझी
आठवण येते ना तेव्हा डोळे समजुन तर घेतात
पण हृदय मात्र रडू लागत.

आम्ही आमच्या घरच्यांनाच
पसंद नाही तर लोकांच्या
पोरीकडून काय अपेक्षा ठेवणार.

आज खूप दिवसांनी मनभरुन
रडावं वाटलं
मनातलं सारं दुःख डोळ्यांद्वारे
मोकळं करावं वाटलं
कारण कुणाला कितीही जीव
लावा
कुणीच कुणाचं नसतं.

दुःख आणि Tention
कधी
कमी होत नाही बस आपली capacity
वाढते ते सहन करण्याची.

कोण कधी कस बदलेल सांगता येत नाही 
त्यामुळे
स्वतःपेक्षा जास्त जीव कोणाला
लावायचा नाही.

कधी कधी आपण आयुष्यात खरंच हरतो,
नाती सांभाळता सांभाळता, मन जपता
जपता,
दुसऱ्यांची काळजी करता करता आणि
कोणाचीतरी वाट बघता बघता....

Rip त्या सगळ्यांना ज्यांनी माझा वापर
केल
ज्यांनी मला hurt केलं 
कारण हे सगळे आता माझ्यासाठी मेले
आहेत.

आयुष्याने मला सर्वात मोठा
धडा शिकविला,
कोणाकडूनही कधीही कसलीच
अपेक्षा करू नये...

लांब राहायला आवडत मला
त्या लोकांपासून ज्यांना माझ्या असल्या नसल्याचा
कधीच काही फरक पडत नाही.

एखाद्याला स्वतःपेक्षा जास्त जीव
लावून पण तीच व्यक्ती 
आपल्याला वाईट ठरवते,
यापेक्षा जास्त दुःख काय असणार..😢

श्वास सोडल्यानंतर माणूस एकदाच मरत
असतो पण जवळच्या व्यक्तीने साथ
सोडली तर माणूस दररोज मरण्याचा
अनुभव घेत असतो...

जेव्हा तुमची जवळची व्यक्ती
तुमच्यावर रागवायची बंद होते..
किंबहुना तुमच्या कुठल्याही,
कृतीचा परिणाम त्याच्यावर
होत नाही तेव्हा समजून जा..
तुम्ही त्यांच्या आयुष्यातील
सर्वात महत्वाची जागा गमावली..

नात्याची सुरवात खोटं बोलण्यापासून होत असेल
तर ते नात जास्त काळ टिकत नाही, मग तुमचं
प्रेम खरं असो वा खोटं....

ज्यांनी तुमची
Smile घालवली ना त्यांच्या आयुष्यात
परत कधीच जाऊ नका.

लोकांना ओळखून डोळे उघडे
ठेवून जवळ करा नाहीतर
लोक आपलेच गळे अवळतात.

प्रेम नाही..
समोरच्याने दिलेल्या
आठवणी रडवतात.

आपलीच माणसं आपल्या मनाचा
विचार करत नसतील, तर
अपेक्षा तरी कोणाकडून करावी.

आधी चॅटिंग करत करत झोप लागायची,
आता तीच चॅटिंग वाचत वाचत झोप
लागते.

नीट विचार केला तर भांडण व्हायला
कसलं कारण लागतं नाही,
Intrest संपला का भांडण आपोआप
व्हायला सुरू होतात...

कधी कधी मला खरंच वाटते
का मी त्या लोकांची इतकी काळजी
करत असते ज्यांना माझ्याशी काहीच
देणंघेणं नाही आहे।


Dhoka status Marathi / धोका स्टेटस मराठी.

Dhoka status Marathi 
अंधारात आहे मी अंधारातच राहू दे रे देवा 
मला, उजेडात आपल्याच जवळच्यांचे
खरे चेहरे समोर येतात...

सल्ले द्यायला
सगळे येतात,
आणी
सोबत यायच्या
वेळेला कारण
सांगून 
जातात..

मला तर एक कळाल आहे मी
तुझासाठी तेव्हाही काही नव्हतो आणि आत्ता
सुद्धा काहीच नाही आहे.

प्रेम तर सर्वच खरं करतात
पण ज्याचं मन भरलेलं असतं ना
तोच दुसऱ्याची चूक दाखवून
नातं तोडतो.

माणूस एकाच कारणामुळे एकटा
पडतो,जेव्हा तो आपल्याच माणसांना
सोडण्याचा सल्ला परक्याकडून घेतो.

आज एकाने खूप परकं 
असल्याची जाणीव करून दिली.😢

तू इतरांपेक्षा
खूप वेगळी
आहेस,
शेवटी तू है
सिद्ध करूनच
दाखवलं...

प्रेम
हा असा शब्द आहे कि
जो एखादया मुलाला समजला तर
मुलीला समजत नाही आणि जर
एखादया मुलीला समजला तर
मुलाला समजत नाही आणि जर
त्या दोघांना हि समजला तर जगाला
समजत नाही...

जे हरवले आहेत ते शोधून पुन्हा सापडू
शकतात,
पण जे बदलले आहेत ते कधीच सापडू
शकत नाहीत...

कोणाला इतकी पण वाट बघायला
लावू नका की ते तुमच्या शिवाय
जगायला शिकतील...

रडायला तर जन्मताच शिकवलास
होतस थोडे सुखाचे क्षण जरा जास्त
दिले असते तर आयुष्य जगायला
सोप झाल असतं.

काही Temporary लोक आयुष्यात येऊन
आपल्या Feelings permanently
Hurt करून जातात.

तिच्या बोलण्यामध्ये बदल झालाय,
दिवसभर मला बोलण्यासाठी तरफड
करणारी ती आत्ता वेळेवर Reply पण
देत नाही...

मनाला इतक्या वेदना झाल्या
आहेत की आता आनंदाचा स्पर्श ही
जाणवत नाही.

ती काय माझा त्रास
समजून घेईल जिने
कधी माझं प्रेम समजून घेतलं नाही.

खुप रडलो अणि स्वतःच गप्प झालो हा
विचार करून की जर माझ कोणी असतं तर
मला रडूच दिल नसतं...

लोकांसाठी तुम्ही फक्त तोपर्यंतच
important असता
जो पर्यंत त्यांचा मना प्रमाणे वागता..

कधी कधी ना काही गोष्टी माहीत
नसलेल्याच बऱ्या असतात जेणेकरून ना
आपल्याला त्रास होईल ना समोरच्याला...

आज तीच व्यक्ती म्हणते,
"मला तुझी काहीच गरज नाहीये..!"
जी कधी म्हणायची
तू सोबत नसला तर मरून जाईन मी.

बोलायचे बंद केलं Chat सुद्धा
Delete केली पण Last seen
चेक करण्याची सवय नाही गेली.

0 Comments

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post